Aktualizacja ewidencji w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Nowelizacja wprowadziła również obowiązek składania przez Wójta corocznych sprawozdań dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi, które przekazuje właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Pierwsze sprawozdanie Wójt ma obowiązek przekazać za 2023 rok.

Sprawozdanie zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach musi zawierać dane dotyczące:

1) liczby zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;

2) liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków;

3) liczbie zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1, w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;

4) liczbie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina;

5) częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

6) ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe;

7) ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej;

8) stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji;

9) liczbie przeprowadzonych kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz wynikach tych kontroli.

W związku z powyższym, w celu zaktualizowania danych posiadanych przez urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa, zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Moskorzew, o składanie oświadczeń o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków, w którym będzie trzeba wskazać min. informację o częstotliwości wywozu nieczystości ciekłych.

Do oświadczenia należy załączyć:

  • Aktualną umowę na wywóz nieczystości płynnych z firmą posiadającą odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
  • Dowody uiszczenia opłaty za usługi wywozu (rachunki, faktury) potwierdzające częstotliwość ich opróżniania.

Większość umów, które mieszkańcy dostarczyli na przełomie kilku lat są już nieaktualne, również w większości przypadków brak jest aktualnych dowodów z wywozu nieczystości, które by potwierdzały systematyczność opróżniania zbiorników. Właściciele, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków powinni to uczynić niezwłocznie.

Dodatkowo dla posiadaczy przydomowych oczyszczalni ścieków, którzy jeszcze tego nie dokonali, konieczne jest dostarczenie zgłoszenia eksploatacji POŚ zgodnie z art. 152 ust. 1, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moskorzew właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości przez uprawnione podmioty w sposób systematyczny, z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnienie zbiornika bezodpływowego a częstotliwość ta powinna być zależna od ilości zużycia wody lecz nie rzadziej niż raz na rok.

Natomiast właściciele nieruchomości posiadający przydomowe oczyszczalnie ścieków obowiązani są do pozbywania się osadów ściekowych przez uprawnione podmioty z częstotliwością zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie oczyszczali ścieków, określoną w instrukcji eksploatacji lecz nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Druki oświadczeń dostępne są:

  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Moskorzew;
  • w Urzędzie Gminy Moskorzew;
  • u sołtysów wsi.

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia wraz z aktualną umową i dowodami z wywozu nieczystości potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników oraz zgłoszenia POŚ (jeśli dotyczy) łącznie z wymaganymi dokumentami do 15.12.2023 r. do Urzędu Gminy w Moskorzewie.

Informuję, że zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić kontrole co najmniej raz na dwa lata i w przypadku niezłożenia aktualnego oświadczenia wraz z wymaganymi dokumentami urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji lub pisemnego wezwania do okazania przedmiotowych dokumentów) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

Poniżej lista przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

Lp. Nazwa przedsiębiorcy Siedziba Numer telefonu REGON Termin ważności decyzji
1. P.P.U.H KRZYSIEK, Jarosław Krzysiek Moskorzew 17, 29-130 Moskorzew 665 250 543 260223081 2026 r.
2. Z.P.H.U. „WELMET” Zdzisław Zasada Zawadka 2,

42-446 Irządze

603 598 810 150270602 2030 r.
3. FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWA

Kwiecień Barbara

Goleniowy, ul Wyzwolenia 21, 42-445 Szczekociny 693 667 218, 607 478 272 383131509 2029 r.
4. Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Kozłowski” Stanisław Kozłowski Bonowice 86A, 42-445 Szczekociny, 798 890 129 151019212 2031 r.
  • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Moskorzew, z którymi można podpisać umowę:

 

Lp. Nazwa przedsiębiorcy Siedziba Numer telefonu REGON Termin ważności decyzji
1. Z.P.H.U. „WELMET” Zdzisław Zasada Zawadka 2,

42-446 Irządze

603 598 810 150270602 2030 r.
2. FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWA

Kwiecień Barbara

Goleniowy, ul Wyzwolenia 21, 42-445 Szczekociny 693 667 218, 607 478 272 383131509 2029 r.
  • opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych: