Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie

Moskorzew 42

29 – 130 Moskorzew

tel. 34 35 42 003

Kierownik GOPS: Agnieszka Partyka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie :

Ø uchwały Gminnej Rady Narodowej w Moskorzewie z dnia 27 marca 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie,

Ø ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64 póz. 593/

Ø ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych / Dz. U. Nr 228, póz.2255 z póz. zm./

Ø ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, póz. 1591 z póz. zm. /

Ø innych właściwych aktów prawnych

Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową tworzoną przez Gminę Moskorzew i jej podlegającą.
Teren Gminy Moskorzew jest obszarem działania Ośrodka.

Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka pełni Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Ośrodek określa kierunki działania i zadania w zakresie pomocy społecznej na swoim terenie, realizuje zadania zlecone przez Wojewodę, zadania własne gminy i zadania własne o charakterze obowiązkowym.

O Krystian Wójcik 68 artykułów
Autor nie ma jeszcze żadnych osobistych lub biograficznych informacji na swoim profilu autora.