STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Moskorzew w 2023 r.

zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/290/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za odpady gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i Uchwałą Nr XXIII/161/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Sposób gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych

Miesięczna stawka opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 1 mieszkańca

SELEKTYWNY (jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny a bioodpady stanowiące odpady komunalne nie są kompostowane w przydomowym kompostowniku)

21,00 zł

SELEKTYWNY (jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny a bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w przydomowym kompostowniku)

20,00 zł

PODWYŻSZONA OPŁATA (jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny)

42,00 zł

OPŁATA MIESIĘCZNA = LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ X MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY ZA 1 MIESZKAŃCA

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 1 mieszkańca zależnej od sposobu gromadzenia i odbierania odpadów. 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić w okresach kwartalnych:

I kwartał do dnia 15 marca danego roku

II kwartał do dnia 15 maja danego roku

III kwartał do dnia 15 września danego roku

IV kwartał do dnia 15 listopada danego roku

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/291/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Sposób gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

SELEKTYWNY (jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny )

190,00 zł/za rok

PODWYŻSZONA OPŁATA (jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny)

380,00 zł/za rok

Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić do dnia 15 listopada danego roku.

Konto bankowe na które należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Gminy Moskorzew, Moskorzew 42, 29-130 Moskorzew

BS Włoszczowa O/Chlewice
91 8525 0002 0020 0200 0013 0323

Regulamin punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Moskorzew [PDF]

Informacje na temat ulgi dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady [PDF]

OBOWIĄZEK SEGREEGACJI ODPADÓW:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

O Krystian Wójcik 95 artykułów
Autor nie ma jeszcze żadnych osobistych lub biograficznych informacji na swoim profilu autora.