Przez obszar gminy Moskorzew przebiega wododział rzek Nidy i Pilicy. Obie rzeki są lewymi dopływami Wisły. Przeważająca część gminy położona jest w zlewni Białej Nidy, która stanowi odcinek źródłowy rzeki Nidy. Biała Nida bierze swój początek ze źródeł stawu „Stok” w Moskorzewie. Pozostała zachodnia część gminy leży w zlewni Pilicy. 

Źródła Kwilinki w Chlewicach

Teren gminy odwadniany jest poprzez rzekę Kwilinkę (prawobrzeżny dopływ Białej Nidy), która bierze swój początek w Chlewicach, rzekę Zdunówkę (lewobrzeżny dopływ Białej Nidy), która bierze swój początek w Mękarzowie oraz bezimienny ciek wypływający spod miejscowości Tarnawa Góra (dopływ Pilicy). 

Rzeka Zdunówka w Mękarzowie

Zasoby wód powierzchniowych gminy uzupełniają rowy melioracyjne, strugi oraz oczka wodne i stawy rybne w dolinie rzeki Białej Nidy i Kwilinki. Łączna powierzchnia stawów na obszarze gminy wynosi 0,8 ha.

Doliny Nidy i Pilicy  to obszary niezwykle cenne przyrodniczo. Nową formą ochrony przyrody, wprowadzaną od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej jest Obszar Natura 2000, chroniący zagrożone gatunki i siedliska mające znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych całej Europy. Obok takich rzek jak: Bóg, Biebrza, Łupawa, Słupia czy Rospuda, również Dolina Nidy i Dolina Pilicy stanowią fragmenty sieci Natura 2000.

Dolina Białej Nidy tworzy granice między Niecką Włoszczowską na północy, a znajdującym się na południu Płaskowyżem Jędrzejowskim, Wzdłuż doliny w biegu rzeki i jej dopływów zlokalizowane są liczne stawy hodowlane.

Ciek bezimienny w Tarnawej Górze 

Obszar Biała Nida stanowi interesujący z przyrodniczego punktu widzenia zespół podmokłych siedlisk łąkowych i leśnych oraz licznych stawów rybnych. W regionie świętokrzyskim Dolina Białej Nidy to jeden z obszarów najbogatszych w siedliska przyrodnicze z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (14 typów). Niemal wszystkie są dobrze i bardzo dobrze zachowane, stanowią miejsce bytowania dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Biała Nida jest łącznikiem pomiędzy rzeką Nidą a rzeką Pilicą, a zatem jest to ciąg łączący znaczące korytarze ekologiczne. Ostoja Dolina Białej Nidy to obszar występowania bardzo dobrze zachowanych zbiorowisk lasów bagiennych, głównie łęgów olszowo-jesionowych. Są to jedne z najlepiej zachowanych lasów łęgowych w województwie świętokrzyskim z obecnością gatunków chronionych i górskich.

Dolina Górnej Pilicy położona jest w Krainie Świętokrzyskiej, w okręgu: Włoszczowsko-Jędrzejowskim. Flora ma tu charakter przejściowy. Występują w niej duże, w większości naturalne kompleksy leśne (grądy, lasy mieszane świeże i wilgotne oraz w dolinach rzecznych lasy łęgowe i olsy). Meandrująca rzeka Pilica, której towarzyszą liczne starorzecza, tworzy malowniczą dolinę. Wzdłuż koryta ciągną się gęste zarośla wierzbowe, oraz lasy nadrzeczne, o silnie zróżnicowanych drzewostanach, którym towarzyszą podmokłe łąki, charakteryzujące się dużą różnorodnością biologiczną, bogactwem fauny i flory, zwłaszcza gatunków związanych z siedliskami wilgotnymi. Często występują tu bagna i torfowiska. Ich powierzchnia systematycznie się kurczy w wyniku naturalnych zmian sukcesyjnych oraz zabiegów melioracyjnych.

Zapraszamy w nasze piękne okolice, gdzie cisza i spokój, do wypoczynku pośród pięknych krajobrazów na łonie natury.

O Krystian Wójcik 84 artykuły
Autor nie ma jeszcze żadnych osobistych lub biograficznych informacji na swoim profilu autora.