Herb i pieczęć to najważniejsze, a zarazem najbardziej zaszczytne symbole wspólnoty terytorialnej.

Herb Gminy Moskorzew

Najważniejszym, historycznie ukształtowanym bądź stworzonym współcześnie zgodnie z regułami heraldycznymi znakiem jednostki samorządowej jest herb gminy. Wizerunek i barwy herbu stanowią podstawę dla opracowania innych symboli reprezentujących samorząd – pieczęci, barw, flagi czy logo. Wymienione symbole tworzą elementy kształtowania tożsamości wizualnej. 

 

Przy doborze symboliki herbu gminnego najbardziej zasadne jest nawiązanie do herbu Moskorzewskich. Ostatecznie zdecydowano się na recepcję herbu Moskorzewskich Pilawa z dodaniem pierwszej litery nazwy miejscowości i gminy, majuskulnego m, zbliżonego formą do gotyckiej litery widniejącej w inskrypcji na drzwiach kościoła pw. św. Małgorzaty, zbudowanego przez Klemensa z Moskorzewa.

Gmina Moskorzew już od 2009 roku czyniła starania zmierzające do przyjęcia symboli gminnych. Starania te wreszcie zostały zwieńczone sukcesem.

Rada Gminy Moskorzew na sesji w dniu 20 sierpnia 2010 roku, po otrzymaniu pozytywnej opinii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji , podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia insygniów Gminy tj. herbu, flagi, baneru oraz pieczęci.

Uchwała ta podlega zamieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego celem publikacji i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, co nastąpiło 30 września 2010 roku.

Jest to podniosłe wydarzenie w historii Gminy Moskorzew, jak i cel przyświecający temu wydarzeniu. Od tej daty Gmina i jej mieszkańcy wyposażeni są w trwałe znamiona tożsamości i przynależności do wspólnoty samorządowej i terytorialnej. Od tej pory herb, flaga i baner będą podkreślały więź historyczną, kulturową, ekonomiczną i emocjonalną łączącą mieszkańców z miejscem ich urodzenia, zamieszkania oraz pracy i siedziby władz.

O Krystian Wójcik 68 artykułów
Autor nie ma jeszcze żadnych osobistych lub biograficznych informacji na swoim profilu autora.