1. Przychody z najmu (okazjonalnego) lokalu mieszkalnego
2. Zakup samochodu lub innej rzeczy
3. Rozliczenie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości
4. Opodatkowanie w formie karty podatkowej
5. Przychody z najmu, dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą
6. Likwidacja działalności gospodarczej
7. Opodatkowanie osób duchownych
8. Opodatkowanie działów specjalnych produkcji rolnej
9. Potwierdzenie profilu zaufanego
10. Rejestracja w zakresie podatku VAT
11. Uzyskanie kserokopii dokumentu złożonego przez podatnika lub wydanego przez Urząd
12. Aktualizacja danych identyfikacyjnych podatnika
13. Rejestracja w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE
14. Rozpoczęcie ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej
15. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
16. Wybór formy opodatkowania
17. Wypis z Rejestru Zastawów Skarbowych
18. Zakończenie ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej (fiskalnej)
19. Zaświadczenie o pomocy de minimis
20. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach stwierdzające stan zaległości
21. Zaświadczenie o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn
22. Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego
23. Nabycie darowizny
24. Nabycie spadku
25. Nabycie nieruchomości
26. Zgłoszenie zmian w karcie podatkowej
27. Zwrot kwoty wydatkowane za zakup kasy rejestrującej
28. Zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w związku z nabyciem pierwszego mieszkania
30. Wnioskowanie o zwrot nadpłaty

O Krystian Wójcik 68 artykułów
Autor nie ma jeszcze żadnych osobistych lub biograficznych informacji na swoim profilu autora.