NUMERY  TELEFONÓW  INSTYTUCJI I INSPEKCJI 

Wójt

34/3542003

Pracownik ds. OC

34/3542003 wew. 28

Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie

41/3883201

Komenda Powiatowa PSP we Włoszczowie

41/ 3943558

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

34/3542003 wew. 25

Ośrodek Zdrowia w Moskorzewie

  34/3542020

Ośrodek Zdrowia w Chlewicach

34/3546133

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

41/3944992

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna

41/3942741

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

41/3944996

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

41/3944993

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

41/3945104

NUMERY ALARMOWE SŁUŻB  RATOWNICZYCH

 Jak dobrze zgłosić zdarzenie?

– staraj się zachować „zimną krew”

– jeżeli możesz to mów w sposób opanowany i spokojny

– nie krzycz, nie panikuj;

–  jeżeli jest to możliwe – nie rozłączaj się zbyt wcześnie – pozwól osobie odbierającej Twój telefon zebrać podstawowe i niezbędne informacje, które pozwolą na działanie;

– podaj Swój numer telefonu oraz imię i nazwisko, aby można było do Ciebie oddzwonić;

– zawsze powiedz co się stało i gdzie nastąpiło zdarzenie, a także czy ktoś jest ranny/zagrożony.

Europejski numer służb ratowniczych

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Pogotowie Energetyczne

991

 

POJĘCIA I DEFINICJE.

W dniu 22 sierpnia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Rozwiązania przyjęte w nowej ustawie o zarządzaniu kryzysowym mają pomóc w przygotowaniu do przeciwdziałania skutkom zdarzeń o znacznych rozmiarach, z którymi nie mogą skutecznie radzić sobie pojedyncze podmioty i służby, a wymagane jest działanie skoordynowane.

Podstawowe zagadnienia, które reguluje ustawa, to: organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego, zadania organów administracji rządowej i samorządowej w sprawach zarządzania kryzysowego, zasady działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego, zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego.

W ustawie zostały sformułowane pojęcia i definicje nie funkcjonujące do tej pory w polskim prawie. Należą do nich:

1. Zarządzanie kryzysowe – to działalność organów administracji publicznej stanowiąca element kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na:

– zapobieganiu sytuacjom kryzysowym,

– przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań,

– reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych,

– usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Definicja ta potwierdza istnienie czterech faz zarządzania kryzysowego, do których należy:

Faza zapobiegania – polegająca na realizacji przedsięwzięć mających na celu zredukowanie prawdopodobieństwa lub całkowite wykluczenie możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych albo w znacznym stopniu ograniczających ich skutki.

Faza przygotowania – polegająca na podejmowaniu działań planistycznych, na wszystkich szczeblach administracji, dotyczących sposobów reagowania na czas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych, umożliwiających wpływ na ich przebieg w celu zmniejszenia negatywnych skutków tych zdarzeń. Faza ta obejmuje również działania mające na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania, zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia.

Faza reagowania – polegająca na podejmowaniu działań w celu udzielania pomocy poszkodowanym, zahamowania rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczenia strat
i zniszczeń.

Faza odbudowy – polegająca na realizacji zadań mających na celu przywrócenie zdolności reagowania, odbudowę zapasów służb ratowniczych oraz odtwarzanie kluczowej dla funkcjonowania danego obszaru infrastruktury energetycznej, paliwowej, telekomunikacyjnej, transportowej oraz funkcjonowania innych ważnych usług, np. dostarczania wody.

2. Sytuacja kryzysowa – to sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił
i środków.

3. Infrastruktura krytyczna – to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:

– zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,

– łączności,

– sieci teleinformatycznych,

– finansowe,

– zaopatrzenia w żywność i wodę,

– ochrony zdrowia,

– transportowe,

– ratownicze,

– zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,

produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych
i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

4. Ochrona infrastruktury krytycznej – to wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie.

5. Planowanie cywilne:

a)   całokształt przedsięwzięć organizacyjnych mających na celu przygotowanie administracji publicznej do zarządzania kryzysowego,

b)   planowanie w zakresie wspierania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie ich użycia oraz planowanie wykorzystania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zarządzanie kryzysowe na poziomie gminy

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest burmistrz. Do zadań Wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy oraz realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego.

Wśród zadań z planowania cywilnego do obowiązków Wójta należeć będzie realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego oraz opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego. Wójt na terenie gminy jest również organem właściwym do zarządzania, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia oraz wykonywania przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.

Wśród kompetencji burmistrza można również wyróżnić przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz zadania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. Swoje zadania wójt wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. Organem pomocniczym wójta w zarządzaniu kryzysowym jest również Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Został on powołany przez wójta i wykonuje on na obszarze gminy zadania związane z oceną występujących i potencjalnych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń oraz przygotowuje propozycji działań i przedstawia wójtowi wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w  Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. Zespół ten przekazuje także do wiadomości publicznej informacje związane z zagrożeniami. W skład gminnego zespołu, którego pracami kieruje burmistrz, burmistrz, prezydent miasta, wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w urzędzie gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych. W razie potrzeby do pracy w zespole mogą być również zapraszane inne osoby. Na mocy ustawy wójt, na obszarze gminy zapewnić ma także realizację takich zadań, jak:

  • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
  • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
  • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
  • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
  • stały dyżur na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA:

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego działa na podstawie następujących aktów prawnych:

  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

– art. 5: „Rzeczpospolita Polska … zapewnia bezpieczeństwo obywateli …”

  1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

art. 7, ust. 1, pkt. 14;

„Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
„porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego”.

  1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
  2. Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Finansowanie zarządzania kryzysowego

Finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym planuje się w ramach budżetu gminy na dany rok budżetowy.

Na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe. Dotacje mogą być także przyznawane na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

W budżecie gminy jest co roku tworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

O Krystian Wójcik 68 artykułów
Autor nie ma jeszcze żadnych osobistych lub biograficznych informacji na swoim profilu autora.