OGŁOSZENIE w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów (firma, częstotliwość odbierania, stawki)

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Moskorzew informuje, że w roku 2024 wykonawcą świadczącym usługę odbierania i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie firma:

„EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna

ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny

W miesiącu styczniu do właścicieli nieruchomości zostaną dostarczone obowiązujące w 2024 roku harmonogramy odbierania odpadów komunalnych.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w 2024 roku:

  • Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (worek/pojemnik czarny) – raz w miesiącu,

  • Odpady ulegające biodegradacji (worek brązowy) – raz w miesiącu,

  • Papier, tektura (worek niebieski) – raz w miesiącu,

  • Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (worek żółty) – raz w miesiącu,

  • Szkło (worek zielony) – raz na dwa miesiące,

  • Popiół (worek szary lub czarny) – raz w miesiącu (w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik, listopad, grudzień)

  • Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony od aut osobowych – cztery razy w roku.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Moskorzew w 2024 r. nie ulegają zmianie i wynoszą:

 

Sposób gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych

Miesięczna stawka opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 1 mieszkańca

SELEKTYWNY (jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny a bioodpady stanowiące odpady komunalne nie są kompostowane w przydomowym kompostowniku)

21,00 zł

SELEKTYWNY (jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny a bioodpady stanowiące odpady komunalne

są kompostowane w przydomowym kompostowniku)

20,00 zł

PODWYŻSZONA OPŁATA (jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny)

42,00 zł

 

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa na właściciela nieruchomości zostanie nałożona w drodze decyzji podwyższona opłata.

Więcej informacji dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie można uzyskać w Urzędzie Gminy Moskorzew, pod numerem telefonu (34) 3542 003 wew. 29 oraz na stronach internetowych urzędu: www.moskorzew.pl; https://bip.moskorzew.pl/