Nazwa referatu Pracownicy Funkcja Telefon Numer pokóju Zadania referatu
REFERAT FINANSOWY Magdalena Kowalik Skarbnik Gminy (34) 3542003 wew.26 18
 • opracowanie projektu budżetu oraz nadzór nad jego realizacją
 • sprawy związane z wymiarem i poborem lokalnych podatków i opłat oraz egzekucja należności podatkowych
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym
Małgorzata Kozłowska Zastępca Skarbnika Gminy (34) 3542002 19
Marzena Kot Inspektor ds. księgowości budżetowej (34) 3542002 19
Anna Bugajska Inspektor ds. księgowości budżetowej (34) 3542003 wew. 32 13
Małgorzata Kuleta Referent ds. wymiaru zobowiązań podatkowych (34) 3542003 wew. 31
Ilona Selega Podinspektor ds. rozliczeń finansowych (34) 3542003 wew. 34
URZĄD STANU CYWILNEGO Monika Bryła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (34) 3542003 wew. 27 11
 • rejestracja urodzeń
 • rejestracja zgonów
 • rejestracja małżeństw
 • wydawanie dowodów
 • ewidencja działalności gospodarczej
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH Sylwia Pechta Pomoc administracyjna w obszarze spraw obywatelskich, obronnych, OC i p.poż. (34) 3542003 wew. 28 15
 • ewidencja ludności
 • prowadzenie spraw wojskowych i obrony cywilnej
 • współdziałanie z policją i strażą pożarną oraz utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi
 • wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Karolina Kuśmierska Młodszy referent ds. obywatelskich i dowodów osobistych (34) 3542003 wew. 28 15
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zamówień Publicznych (34) 3542003 wew. 29 16
 • prowadzenie spraw w zakresie zamówień publicznych
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych
 • gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • współpraca z organizacjami pożytku publicznego.
 • prowadzenie gospodarki gruntami komunalnymi w zakresie komunalizacji mienia, ewidencji, obrotu, podziału, wywłaszczeń na rzecz gminy
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką łowiecką, spółkami wodnymi, sprawy kultury fizycznej, kultury i sztuki
 • prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości
 • wydawanie zezwoleń i nakładanie kar za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia
 • sprawy dotyczące gospodarki odpadami
 • utrzymania porządku w gminie
 • wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • prowadzenie spraw zaopatrzenia wodnego i w energię elektryczną
Grzegorz Klimek Inspektor ds. dróg lokalnych i gospodarki komunalnej (34) 3542003 wew. 29 16
Paulina Dudek Podinspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego (34) 3542003 wew. 29 16
Dawid Zmorzyński Młodszy Referent ds gospodarki odpadami i gospodarowania mieniem gminnym (34) 3542003 wew. 29 16
(34) 3542003 wew. 36
Ilona Paleczek (34) 3542003 wew. 36
Edyta Kusaj Podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarowania mieniem gminnym (34) 3542003 wew. 32 13
SAMODZIELNE STANOWISKO DS.
OBSŁUGI ORGANÓW GMINY I OŚWIATY
Iwona Ptaszek Inspektor ds. obsługi organów gminy i oświaty (34) 3542003 wew. 24 21
 • obsługa organów gminy
 • prowadzenie spraw związanych z oświatą
KADRY Kadrowa (34) 3542003 9
 • sprawy kadrowe pracowników
REFERAT ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZY Krystian Wójcik Informatyk (34) 3542003 wew. 24 21
O Krystian Wójcik 95 artykułów
Autor nie ma jeszcze żadnych osobistych lub biograficznych informacji na swoim profilu autora.