Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rozpatruje ona i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych.

Kadencja rady gminy trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.

Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Skład osobowy Rady Gminy Moskorzew na lata 2024 – 2029 jest następujący:

 

Lp.

 Imię i nazwisko

1

Lena Nowak  – Przewodnicząca

2

Leszek Walczyk   – Wiceprzewodniczący

3

Adam Adamus

4

Łukasz Bugaj

5

Bożena Całka

6

Mariola Jadczyk

7

Kordian Kucharczyk

8

Sebastian Kosowski

9

Włodzimierz Kozłowski

10

Adrian Machalski

11

Paweł Nocuń

12

Teresa Pustuł

13

Mirosław Szczechla

14

Zdzisław Wójcik

15

Beata Zgryza
O Krystian Wójcik 95 artykułów
Autor nie ma jeszcze żadnych osobistych lub biograficznych informacji na swoim profilu autora.