Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rozpatruje ona i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych.

Kadencja rady gminy trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.

Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Skład osobowy Rady Gminy Moskorzew na lata 2018 – 2023 jest następujący:

  Sebastian Kosowski – Przewodniczący
  Bożena Całka  – Wiceprzewodnicząca
  Adam Adamus
  Dominika Bryła
  Justyna Całka
  Sławomir Furmański
  Leszek Herej
  Bogdan Knapik
  Włodzimierz Kozłowski
  Kordian Kucharczyk
  Małgorzata Łaskawiec
  Lena Nowak
  Przemysław Rajca
  Mirosław Szczechla
  Grażyna Wójcik

 

 
O Krystian Wójcik 61 artykułów
Autor nie ma jeszcze żadnych osobistych lub biograficznych informacji na swoim profilu autora.