DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy w Moskorzewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do oficjalnej strony Urzędu Gminy w Moskorzewie  –  http://www.moskorzew.pl/

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2023-10-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-23

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • brak etykiety dla kontrolki formularza, brak tytułu alternatywnego
 • linki nie zawierają treści, ani tytułu, brak opisu i tekstu alternatywnego
 • element wejściowy typu pole wybory, plik, tekst lub element wybory nie ma tytułu, ani powiązanej etykiety

Data sporządzenia: 2020-10-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz z dostępnego narzędzia do oceny strony internetowej TEST – European Internet Inclusion Initiative z wynikiem 84.39%.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krystian Wójcik, adres e-mail: krystian.wojcik@moskorzew.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3542003 wew. 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Urząd Gminy w Moskorzewie mieści się w miejscowości Moskorzew Nr 42,  29 – 130 Moskorzew. Wejście do budynku  stanowią schody od poziomu gruntu do poziomu parteru bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 2. Budynek posiada I piętro, nie jest w pełni dostosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się, w budynku brak jest również windy.
 3. Urząd Gminy nie jest wyposażony w system informacji głosowej, pętlę indukcjyne itp.
 4. W bliskim sąsiedztwie Urzędu Gminy, na placu przed budynkiem znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Urząd jest przychylny osobom korzystającym z psów asystujących. Nie stawia ograniczeń w tym zakresie.
 6. Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach

komunikowania się osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

 1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

 1. Kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji,

w szczególności poprzez:

 • korzystanie z poczty elektronicznej:sekretariat@moskorzew.pl
 • korzystanie ze Skrytki odbiorczeje PUAP: /Moskorzew/skrytka

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza albo przeszkolonego pracownika co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U z 2020r, poz. 426 ze zm.).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( t.j. Dz.U z 2017r., poz. 1824).