Gmina Moskorzew jest jednostką samorządu terytorialnego.

Gmina powstała na mocy uchwały nr XVII/79/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie świętokrzyskim (dziennik urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach nr 26 poz. 173).  Od 1 stycznia 1973 r. Moskorzew jest siedzibą władz utworzonej wówczas Gminy Moskorzew. 

Obowiązujący w roku 2019 statut Gminy Moskorzew został nadany uchwałą Rady Gminy Nr IV/28/03 z dnia 28.02.2003 z późn. zm., który został zmieniony uchwałą  Nr VII/49/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Moskorzew i obowiązuje w nowym brzmieniu od dnia 24.04.2019 r.

Gmina Moskorzew położona jest w województwie świętokrzyskim w powiecie włoszczowskim. Gmina graniczy:

– od strony zachodniej z powiatem zawierciańskim województwa śląskiego;

– od strony północnej z gminami: Secemin i Radków;

– od strony wschodniej z Gminą Nagłowice (powiat jędrzejowski);

– od strony południowej z Gminą Słupia (powiat jędrzejowski).

Powierzchnia gminy wynosi nieco ponad 7245 ha, z których 4155 ha to grunty orne. Zajmują one 63% ogólnej powierzchni gminy, około 30% natomiast przypada na lasy, występujące przede wszystkim w jej części północnej. Tam też przeważają gleby lekkie, niezbyt urodzajne. Natomiast w części południowej występują gleby o wiele lepsze, głównie rędzinowe.

 

W Gminie Moskorzew funkcjonują 3 jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

  • Zespół Placówek Oświatowych w Moskorzewie;
  • Zespół Placówek Oświatowych w Chlewicach;
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie;

  oraz dwie samorządowe instytucje kultury:

  • Wiejskie Centrum Kulturalno-Turystyczne w Moskorzewie;
  • Gminny Ośrodek Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach.

 

Na terenie gminy Moskorzew zamieszkiwało 2641 osób (stan na dzień 31.12.2022r.) w tym kobiet 1314, mężczyzn 1327.

Rok

Liczba mieszkańców

                            W tym:

Zameldowanych

na pobyt stały

Kobiet

Mężczyzn

2018

2762

2710

1368

1394

2019

2719

2679

1349

1370

2020

2703

2660

1344

1359

2021

2682

2646

1342

1340

2022

2641

2603

1294

1309

 

Na terenie gminy Moskorzew zamieszkuje 1557 osoby w wieku aktywności zawodowej w tym: 690 kobiet ( 16 osób mniej niż w 2021 roku – 706) i 867 mężczyzn (10 osób mniej niż w 2021 roku – 887).  

Bezrobocie naszej gminy przedstawia się następująco:

 

Liczba bezrobotnych ogółem

Zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy

 

Zasiłkobiorcy

W wieku „mobilnym” 18-44 lat

Pozostający bez pracy pow.                 12 m-cy

75

 

2

 

4

 

38

50

Kobiety

Mężczyźni

 Kobiety

Mężczyźni

33

42

20

30

 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według stanu na dzień 31.12.2022 roku ilość zarejestrowanych aktywnych podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Moskorzew obejmowała 91 pozycji.( wzrost o 3 podmioty w stosunku do 2021r).

W 2022 roku wykreślono 7 podmiotów gospodarczych, a 4 podmioty otrzymało status „zawieszony”

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie zakłady rodzinne. Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi gastronomiczno-hotelarskie oraz przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne.

O Krystian Wójcik 84 artykuły
Autor nie ma jeszcze żadnych osobistych lub biograficznych informacji na swoim profilu autora.