Gmina Moskorzew jest jednostką samorządu terytorialnego. 

Gmina powstała na mocy uchwały nr XVII/79/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie świętokrzyskim (dziennik urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach nr 26 poz. 173). Gmina posiada osobowość prawną a tym samym ma prawo do dysponowania własnym majątkiem. Działa na podstawie Statutu Gminy – uchwała nr IV/28/03 Rady Gminy w Moskorzewie z dnia 28.02.2003 roku. Określa on jej organizację i organy, przedmiot działalności i kompetencje, a także prawną formę działania. Organami Gminy są: Rada Gminy jako organ stanowiący oraz Wójt Gminy Moskorzew jako organ wykonawczy. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, Gmina wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 

Od 1 stycznia 1973 r. Moskorzew jest siedzibą władz utworzonej wówczas Gminy Moskorzew. 

Według statystyk Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie na koniec 2009 roku w Gminie Moskorzew odnotowano 215 osób bezrobotnych, z czego 101 stanowiły kobiety. Gmina Moskorzew zaliczana jest do gmin typowo rolniczych. Rolnictwo jest tutaj jedną z głównych gałęzi gospodarki i podstawowym źródłem dochodu miejscowej ludności.

Zgodnie z danymi WUS Kielce na terenie Gminy Moskorzew w 2008 roku odnotowano 135 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Struktura tych podmiotów na tym terenie przedstawia się w ten sposób, iż sektor prywatny stanowi znaczną większość i wynosi 125, a pozostałą wielkość 10 stanowi sektor publiczny.. Według danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Kielcach w 2008 roku liczba ludności faktycznie zamieszkała na terenie Gminy Moskorzew wynosiła 2 931 osób, w związku z tym na 1 km2 przypadało 40 osób. Średnia wielkość gospodarstwa indywidualnego wynosi 6,4 ha. Na 100 mężczyzn przypada tu średnio 99 kobiet. Większość mieszkańców Gminy stanowiły osoby w wieku produkcyjnym 59,3%. 
W wieku przedprodukcyjnym było 17,8%, natomiast w wieku poprodukcyjnym 22,9%. 
W Gminie panuje bardzo niski przyrost naturalny, który szacuje się na poziomie -3,3 osoby.

 Dochód na jednego mieszkańca Gminy plasował się na poziomie 2 217,21 zł.

O Krystian Wójcik 68 artykułów
Autor nie ma jeszcze żadnych osobistych lub biograficznych informacji na swoim profilu autora.